INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Coffeeshops in Nederland 2011
Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2011
uitgave
Stichting Intraval, juni 2012
tekst
omslag
E. Cusiël
ISBN
97 89088 74 132 6
opmaak
M. Haaijer
druk
Copy-Copy Groningen
opdrachtgever
WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (2,3 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Coffeeshops in Nederland 2011'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Landelijk coffeeshopbeleid
1.2    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2 Aantal coffeeshops
2.1    Totaal aantal coffeeshops
2.2    Coffeeshops naar inwoneraantal
Hoofdstuk 3 Gemeentelijk beleid
3.1    Beleidsvormen
3.2    Gevoerde beleid
3.3   Aanwezigheid coffeeshops en beleidsvorm
3.4   Overig lokaal cannabisbeleid
Hoofdstuk 4 Handhavingsbeleid
4.1    Definiëring AHOJ-G criteria
4.2    Additionele beleidscriteria
4.3    Handhavingswijze in beleid
4.4    Sanctiebeleid en overtredingen
4.5   Ervaringen, knelpunten en toekomstplannen
Hoofdstuk 5   Conclusies
5.1   Aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid
5.2    Handhavingsbeleid
5.3    Sanctiebeleid en sanctionering
5.4    Ervaringen en toekomstplannen
Geraadpleegde literatuur
Bijlage Overzicht gemeenten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.