INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Straten in bloei
Nulmeting veiligheid en leefbaarheid vier straten De Wijert Groningen
uitgave
Stichting Intraval, juli 2011
tekst
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Haaijer
druk
Copy-Copy Groningen
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,4 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Wijkbeschrijving en algemene problematiek in De Wijert
1.2    Reeds getroffen maatregelen
1.3    Historische achtergrond
1.4    Probleemstelling en onderzoeksvragen
Hoofdstuk 2 Theorie
2.1    Leefbaarheid
2.2    Sociale Cohesie
2.3    Onveiligheid
Hoofdstuk 3 Methoden
3.1    Verloop onderzoek
3.2    Achtergrondkenmerken
Hoofdstuk 4 Sociale cohesie
4.1    Resultaten
4.2    Conclusie
Hoofdstuk 5   Leefbaarheid
5.1    Resultaten
5.2    Leefbaarheid volgens de bewoners
5.3    Conclusie
Hoofdstuk 6   Onveiligheid
6.1    Resultaten
6.2    Voorvallen en misdrijven
6.3    Slachtofferschap
6.4    Conclusie
Hoofdstuk 7   Maatregelen
7.1    Analyses op buurtniveau
7.2    Concrete maatregelen
7.3    Klachten en maatregelen
7.4    Conclusie
Hoofdstuk 8 Conclusie en discussie
8.1    Sociale cohesie
8.2    Overlast en criminaliteit
8.3    Betrokkenheid bewoners bij vergroten leefbaarheid
8.4    Discussie
Geraadpleegde literatuur
  Cover van publicatie 'Straten in bloei - Nulmeting veiligheid en leefbaarheid vier straten De Wijert Groningen.'
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.