INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Kleurrijke volksbuurten 2010
Nulmeting veiligheid en leefbaarheid zes straten Oosterparkwijk Groningen
uitgave
Stichting Intraval, juni 2010
tekst
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Haaijer
druk
Copy-Copy Groningen
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (2,3 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Aandachtswijk
1.2    Historische achtergrond
1.3    Situatie Oosterparkwijk
1.4    Probleemstelling en onderzoeksvragen
Hoofdstuk 2 Theorie
2.1    Leefbaarheid
2.2    Sociale Cohesie
2.3    Veiligheid
2.4    Fysieke kwaliteit woonomgeving
2.5    De relatie tussen sociale cohesie en veiligheid
2.6    Het effect van maatregelen op veiligheid en leefbaarheid
2.7    Algemene problematiek Oosterparkwijk
2.8    Wijkbeschrijving
Hoofdstuk 3 Methoden
3.1    Verloop onderzoek
3.2    Achtergrondkenmerken
Hoofdstuk 4 Sociale cohesie
4.1    Resultaten
4.2    Conclusie
Hoofdstuk 5   Leefbaarheid en veiligheid
5.1    Resultaten leefbaarheid
5.2    Resultaten veiligheid
5.3    Vervelende voorvallen en misdrijven
5.4    Slachtofferschap
5.5    Conclusie
Hoofdstuk 6   Maatregelen en eigen bevindingen
6.1    Analyses op buurtniveau
6.2    Analyses op straatniveau
6.3    Klachten en maatregelen
6.4    Eigen bevindingen
6.5    Conclusie
Hoofdstuk 7   Vergelijking met de Indische Buurt en De Hoogte
7.1    Achtergrond
7.2    Sociale cohesie
7.3    Leefbaarheid en veiligheid
7.4    Conclusie
Hoofdstuk 8 Conclusie en discussie
Geraadpleegde literatuur
  Cover van publicatie 'Kleurrijke volksbuurten 2010 - Nulmeting veiligheid en leefbaarheid zes straten Oosterparkwijk Groningen.'
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.