INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Melden: Geen Punt
Evaluatie Meldpunten Overlast Gemeente Groningen
uitgave
Stichting INTRAVAL, november 1999
tekst
prijs
€ 7,95
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,95 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Melden: Geen Punt'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Probleemstelling
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Aard en omvang overlast
2.1    Enquête bewoners
2.2    Meldingen bij Meldpunt Overlast
2.3    Politie-gegevens
2.4    GGD-gegevens
2.5    Resumé
Hoofdstuk 3    Bereik en waardering meldpunten
3.1    Bekendheid
3.2    Meldingen van overlast
3.3    Waardering
3.4    Vergelijking eerdere meting
3.5    Resumé
Hoofdstuk 4    Functioneren medewerkers
4.1    Functieprofiel versus invulling in de praktijk
4.2    Tijdsbesteding
4.3    Resumé
5.1    Bereik en waardering
5.2    Relatie meldpunten en overlast
5.3    Functioneren medewerkers
5.4    Slotbeschouwing
Literatuur
Bijlage 1    Soort meldingen politie
Bijlage 2    Functieprofiel meldpuntfunctionarissen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.