INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Buurten over Last
monitoren van drugsoverlast in de SVO-gemeenten 1993-1998
uitgave
Stichting INTRAVAL, mei 1999
tekst
prijs
€ 12,50
omslag
Jeannette Ensing, Groningen
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
medewerking
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Buurten over Last'
Korte samenvatting
Begin jaren negentig leidt de hinder die burgers van drugsverslaafden ondervinden tot een toenemende aandacht van de media. Eind 1993 wordt in de Nota Overlast van het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en het ministerie van Justitie een aanpak ter reducering van de drugsoverlast voorgesteld. Deze wordt vooral gekenmerkt door een gedifferentieerder aanbod van voorzieningen. De verwachting is dat een breder en beter op elkaar aansluitend aanbod een groter deel van de overlastveroorzakende drugsverslaafden zal bereiken. De voor een periode van vier jaar (1994-1998) ingestelde Stuurgroep Vermindering Overlast (SVO) geeft richting aan de op lokaal niveau ontwikkelde initiatieven en stimuleert met financiële bijdragen een breed scala van overlast reducerende projecten in 26 gemeenten met substantiële drugsoverlast.
Dit boek geeft een beeld van de ontwikkelingen in drugsoverlast in de 26 SVO-gemeenten. Hiervoor zijn verschillende bronnen gebruikt. Voor het vaststellen van de door burgers ervaren overlast is een vragenlijst ontwikkeld, die in 1996, 1997 en 1998 in de SVO-gemeenten is afgenomen. Daarnaast zijn bij politie en hulpverlening gegevens over geregistreerde drugsverslaafden en criminaliteitscijfers opgevraagd.
De monitor drugsoverlast geeft naast inzicht in de ervaren overlast tevens een beeld van de door drugsverslaafden gepleegde criminaliteit en contacten met de drugshulpverlening. In meer dan de helft van de SVO-gemeenten is door het vergelijken van de bij politie en hulpverlening geregistreerde drugsverslaafden bovendien een schatting gemaakt van de omvang van de lokale drugspopulaties, onder meer leidend tot landelijke schattingen. De combinatie van gegevens uit de verschillende bronnen levert een goed beeld op van de lokale en landelijke ontwikkelingen in drugsoverlast in de afgelopen jaren.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.