INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Gedogen gewogen
Evaluatie van het Amsterdamse coffeeshopbeleid
uitgave
Stichting INTRAVAL, maart 1999
tekst
prijs
€ 11,35
isbn
90 72337 60 3
omslag
Jeannette Ensing, Groningen
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,35 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Gedogen gewogen'
Korte samenvatting
Rond 1995 telt Amsterdam ongeveer 350 coffeeshops en hasjcafés, waarvan ruim de helft in de binnenstad is gevestigd. Vanwege het relatief grote aantal, de sterke concentratie en de illegaliteit van de softdrugshandel wordt overlast in de buurt voor een belangrijk deel toegeschreven aan coffeeshops. Voor de Amsterdamse gemeenteraad in 1996 voldoende reden het coffeeshopbeleid verder aan te scherpen, waarbij de belangrijkste doelstelling is het terugdringen van het aantal coffeeshops.
In deze evaluatie is nagegaan in hoeverre dit beleid aan de verwachtingen heeft voldaan. Hiervoor zijn interviews gehouden met medewerkers van politie, justitie, gemeente, stadsdelen en met coffeeshophouders. Tevens zijn gegevens opgevraagd bij de politie en cijfers over aantallen gesloten coffeeshops en door stadsdelen uitgedeelde waarschuwingen. Tenslotte is een telefonische enquête gehouden onder bewoners van vijf stadsdelen met een concentratie of juist een relatief gering aantal coffeeshops. Hierbij is met name ingegaan op de door hen ervaren overlast van de verkoop van cannabis en de ontwikkelingen die zich hierin de afgelopen jaren hebben voorgedaan.
Het onderzoek geeft inzicht in de aantallen coffeeshops en hasjcafés in Amsterdam in de afgelopen jaren, de tijdelijke en definitieve sluitingen en de redenen voor sluiting. Daarnaast wordt ingegaan op de naleving en handhaving van het coffeeshopbeleid, de gevolgen voor de overlast en de helderheid van het beleid. Tenslotte komen de belangrijkste knelpunten in het huidige beleid aan bod, met name wordt aandacht besteed aan de onevenwichtige spreiding van coffeeshops over Amsterdam en het uitsterfbeleid van de hasjcafés.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.