INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Verslaving

Publicatie: Modernisering kansspelbeleid
Modernisering kansspelbeleid
Nulmeting 2016
Uitgave: Stichting Intraval, juni 2016
Tekst: A. Kruize, M. Boendermaker, M. Sijtstra, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 221 7
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiël
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:     WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie
Werkterrein: Verslaving,
(Publicaties Verslaving)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 19,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Deelname en speelgedrag
2.1    Aantallen spelers
2.2    Deelname aan diverse kansspelen
2.3    Deelname kansspelen naar soort speler
Hoofdstuk 3 Vergunninghouders casinospelen
3.1    Voorkomen kansspelverslaving
3.2    Tegengaan fraude en overige criminaliteit
3.3    Consumentenbescherming
Hoofdstuk 4 Vergunninghouders speelautomaten
4.1    Voorkomen kansspelverslaving
4.2    Tegengaan fraude en overige criminaliteit
4.3    Consumentenbescherming
Hoofdstuk 5 Vergunninghouders loterijen en sportweddenschappen
5.1    Informatieverplichting
5.2    Beschermen persoonsgegevens
5.3    Reclame en werving
5.4    Beschermen kwetsbare personen
5.5    Sportweddenschappen
Hoofdstuk 6 Kansspelen op afstand
6.1    Voorkomen kansspelverslaving
6.2    Tegengaan fraude en overige criminaliteit
6.3    Consumentenbescherming
Hoofdstuk 7 Doelrealisatie kansspelbeleid
7.1    Kanalisatie en substitutie
7.2    Doelstellingen
Hoofdstuk 8 Conclusies
8.1    Deelname en speelgedrag
8.2    Voorkomen kansspelverslaving
8.3    Tegengaan fraude en overige criminaliteit
8.4    Consumentenbescherming
Bijlage 1 Indicatoren
Bijlage 2 Kenmerken respondenten bevolkingsenquête
Bijlage 3 Vergelijking 2016, 2011 en 2005