INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Verslaving

Publicatie: Kansen met beleid
Kansen met beleid
Beleidsreconstructie en evaluatiekader modernisering kansspelbeleid
Uitgave: Stichting Intraval, juli 2015
Tekst: M. Boendermaker, J. Snippe,
A. Kruize, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 198 2
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiël
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:     WODC, ministerie van Veiligheid en
Justitie
Werkterrein: Verslaving,
(Publicaties Verslaving)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 25,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Summary and conclusions
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Aanleiding
1.2    Doelstellingen
1.3    Vraagstelling
1.4    Onderzoeksopzet
1.5    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen kansspelbeleid
2.1    Huidige kansspelbeleid
2.2    Ontwikkelingen op de kansspelmarkt
2.3    Gemoderniseerde kansspelbeleid
Hoofdstuk 3 Vergunningenstelsel kansspelen op afstand
3.1    Probleemsituatie
3.2    Kanalisatie als scharnierpunt
3.3    Voorkomen kansspelverslaving
3.4    Tegengaan van fraude en overige criminaliteit
3.5    Consumentenbescherming
3.6    Impliciete doelstelling
3.7    Neveneffecten
Hoofdstuk 4 Herinrichting casinoregime
4.1    Probleemsituatie
4.2    Maatregelen
4.3    Mechanismen
4.4    Sterke kanten en kwetsbaarheden
4.5    Speelautomaten
Hoofdstuk 5 Herijking loterijstelsel
5.1    Probleemsituatie
5.2    Maatregelen
5.3    Mechanismen
5.4    Sterke kanten en kwetsbaarheden
Hoofdstuk 6 Evaluatiekader
6.1    Kansspelen op afstand
6.2    Casinospelen
6.3    Loterijen
6.4    Algemeen
6.5    Metingen
Hoofdstuk 7 Samenvatting en conclusies
7.1    Beleidstheorie
7.2    Evaluatiekader
Literatuur
Bijlage Indicatoren en gegevens