INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Verslaving

Publicatie: Gokken in kaart
Gokken in kaart
Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland
Uitgave: Stichting Intraval, december 2011
Tekst: B. Bieleman, S. Biesma, A. Kruize, C. Zimmerman, M. Boendermaker, R. Nijkamp, T. Bak
ISBN: 978 90 8874 126 5
Omslag: E. Cusiël
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:     WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie
Werkterrein: Verslaving,
(Publicaties Verslaving)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 27,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Aanleiding onderzoek
1.2   Onderzoeksvragen
1.3   Onderzoeksopzet
1.4   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Aantallen spelers
2.1    Ooit en recente deelname
2.2    Deelname naar type speler
2.3    Resumé
Hoofdstuk 3   Aantallen spelers naar soort spel
3.1    Deelname naar soort kansspel
3.2    Achtergrondkenmerken spelers naar soort spel
3.3    Aantal spelen
3.4    Aantrekkelijkheid kansspel
3.5    Verslavingspotentieel spel
3.6    Verslavingspotentieel locatie
3.7    Resumé
Hoofdstuk 4    Aard regelmatige spelers
4.1    Typen kansspelen
4.2    Aantal kansspelen per speler
4.3    Kenmerken spelers
4.4    Preventie
4.5    Hulpverlening
4.6    Resumé
Hoofdstuk 5 Kansspel- en preventiebeleid
5.1    Toelichting gevoerd beleid
5.2    Maatregelen
5.3    Veranderingen
5.4    Rol Holland Casino
5.5    Sterke en zwakke kanten huidig beleid
5.6    Mogelijke verbeteringen
5.7    Resumé
Hoofdstuk 6 Conclusies
6.1    Omvang kansspelverslaving
6.2    Aard kansspelverslaving
6.3    Preventiebeleid
6.4    Toekomst
Literatuur
Bijlage 1 Methodologische verantwoording
Bijlage 2 SOGS
Bijlage 3 Tabellen spelers 2005 en 2011