INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Onderzoek Pilotprojecten campussen
2. voortgang en theoretische onderbouwing
uitgave
Stichting Intraval, Augustus 2009
tekst
ISBN
978 90 8874 071 8
opmaak
A. Beelen, M. Boendermaker
omslag
E. Cusiël
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (979 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Onderzoek Pilotprojecten campussen'
Inhoudsopgave
Summary
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Pilotprojecten
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Kenmerken deelnemers
2.1    Persoonskenmerken
2.2    Gedragsindicatoren
2.3    School/werksituatie
2.3    Vrijetijdsbesteding en woonsituatie
Hoofdstuk 3   Ervaringen en ontwikkelingen
3.1    Doelstellingen
3.2    Doelgroep en deelnemers
3.3    Methodiek
3.4    Professionaliteitsbeginsel
3.5    Randvoorwaarden
3.6    Nazorg
Hoofdstuk 4    Werving en aanmelding
4.1    Procedure werving en aanmelding
4.2    Naamsbekendheid project
4.3    Mogelijkheden dwang of drang
4.4    Aanvullende aandachtspunten
Hoofdstuk 5    Theoretische onderbouwing
5.1    Vorm en functie theoretische onderbouwing
5.2    Aandacht voor context
5.3    Fasering
5.4    Competentiegerichte benadering
5.5    Leertheorie
5.6    Leervormen
5.7    Vaardigheidstraining
Hoofdstuk 6    Conclusies
6.1   Vergelijking deelnemers groep 1 en groep 2
6.2    Ontwikkelingen en knelpunten
6.3    Werving en aanmeldingsprocedure
6.4    Theoretische onderbouwing projecten
6.5    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Samenvatting eerste voortgangsrapport
Bijlage 2 Aantallen instroom per project
Bijlage 3 Prestatie-indicatoren
Bijlage 4 Werving en aanmeldingsprocedure
Bijlage 5 Effectiviteitscriteria Crossroads 2
Bijlage 6 Theoretische onderbouwing
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.