INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Inventarisatie harddrugsverslaafden en dak- en thuislozen Leeuwarden, Noord en Zuidwest Friesland
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (15 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Samenvatting
Tussen januari en maart 2003 heeft bureau INTRAVAL in opdracht van de gemeente Leeuwarden een beknopte inventarisatie uitgevoerd van de situatie van de dak- en thuislozen en de harddrugsverslaafden in Leeuwarden. Tevens zijn gegevens verzameld over de aantallen dak- en thuislozen en harddrugsverslaafden in Leeuwarden en de regio's Noord en Zuidwest Friesland. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten.
Aanwezige voorzieningen Leeuwarden
In tabel 1 is een overzicht weergegeven van de voorzieningen in Leeuwarden waar dak- en thuislozen en harddrugsverslaafden gebruik van kunnen maken. De belangrijkste instanties die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van de voorzieningen zijn de Dr. Kuno van Dijk Stichting (verslavingszorg), Stichting Maatschappelijke Opvang De Terp, Leger des Heils en Stichting Limor.
Tabel 1
Aanwezige voorzieningen per doelgroep in Leeuwarden: X = in voorzien
  Crisis Kliniek Dagopvang Nachtopvang Ambulant Sociaal pension Begeleid wonen Dagbesteding
Dak- en thuislozen X n.v.t. X X X X X  
Harddrugsverslaafden X X X X X      
 
Aantallen harddrugsverslaafden
De aantallen harddrugsverslaafden die bij de verslavingszorg en de politie bekend zijn, staan weergegeven in tabel 2.
Tabel 2
Aantal harddrugsverslaafden bij Dr. Kuno van Dijk Stichting en politie naar regio, 1999-2001
1999 2000 2001

Kuno van Dijk      
Noord 69 73 75
Zuidwest 97 85 92
Leeuwarden 155 196 210

Politie      
Noord 3 7 4
Zuidwest 6 3 6
Leeuwarden 35 39 37
 
Aantallen geregistreerde dak- en thuislozen
De aantallen personen met een postadres en de geregistreerden bij de nachtopvang van De Terp, de dagopvang van het Leger des Heils en de Dr. Kuno van Dijk Stichting staan weergegeven in tabel 3. Wanneer wordt gekeken welke personen bij meerdere instanties bekend zijn dan blijken 191 bij tenminste twee bekend te zijn. Hiervan zijn 37 personen bij tenminste drie instanties bekend.
Tabel 3
Aantal in 2001 geregistreerde personen bij het Leger des Heils, de nachtopvang van De Terp, de Dr. Kuno van Dijk Stichting en personen met een postadres (N=943)
Geregistreerde personen Leger des Heils De Terp Postadres Kuno van Dijk
n % n % n % n %

Leger des Heils 420 100 49 31 96 18 39 50
De Terp 49 12 159 100 50 9 29 37
Postadres 96 23 50 31 534 100 53 68
Kuno van Dijk 39 9 29 18 53 10 78 100
 
Omvang
Op basis van de beschikbare registraties wordt met behulp van de capture-recapture methode de omvang van het aantal harddrugsverslaafden in Leeuwarden geschat op 389 (tabel 4). Met behulp van extrapolaties worden de aantallen harddrugsverslaafden in de regio's Noord- en Zuidwest Friesland geschat op respectievelijk 135 en 169.
Hoewel het onduidelijk is in hoeverre de geregistreerde personen bij de hierboven genoemde instanties daadwerkelijk (nog steeds) dak- en thuisloos zijn, kan met enige voorzichtigheid worden opgemerkt dat zich in Leeuwarden minimaal 206 daklozen bevinden, waarvan 37 tot de zogenoemde harde kern behoren, terwijl 15 bij geen enkele instantie geregistreerd staan. In de regio's Noord en Zuidwest Friesland tezamen is op basis van extrapolaties berekend dat het aantal dak- en thuislozen 75 bedraagt.
Tabel 4
Omvangschatting harddrugsverslaafden en dak- en thuislozen naar regio
  Harddrugsverslaafden Dak- en thuislozen

Noord 135  
Zuidwest 169 75
Leeuwarden 389 206
 
Lacunes
Tijdens de inventarisatie is gebleken dat verschillende instanties hun registratiegegevens onvoldoende bijhouden om met een grote mate van zekerheid uitspraken te kunnen doen over de omvang van met name de dak- en thuislozen. Dit geldt niet alleen voor voorzieningen voor dagopvang, maar ook voor de gemeentelijke administratie van de postadressen.
Bij bijna alle instanties ontbreekt het onder meer aan de volgende informatie over de geregistreerde personen: waar komt hij/zij vandaan; waarom maakt hij/zij gebruik van de voorzieningen voor maatschappelijke opvang; waarom heeft hij/zij een postadres nodig; hoe lang verblijft hij/zij in Leeuwarden; et cetera. Om deze achterliggende redenen en informatie te achterhalen dienen gesprekken met dak- en thuislozen te worden gevoerd. Deze gesprekken moeten niet alleen met de geregistreerden worden gehouden, maar juist ook met degenen die (nog) geen gebruik maken van voorzieningen. Dit zal bovendien tot meer gefundeerde omvangschattingen leiden.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.