INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Monitor drugsproblematiek justitie 
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,35 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Samenvatting
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven voor het justitiedeel van de Nationale DrugMonitor (NDM) een definitiestudie uit te voeren en vervolgens een ontwikkeltraject aan te geven. Justitie heeft om twee redenen behoefte aan periodieke informatie over de drugsproblematiek. Ten eerste geven gegevens over drugs mede richting aan het drugsbeleid van de beleidsdirecties van het ministerie van Justitie. Ten tweede is de levering van landelijke cijfers over de drugsproblematiek voor het ministerie, zowel in nationaal als in internationaal verband, steeds belangrijker.
Allereerst is geïnventariseerd aan welke periodiek te verzamelen informatie over de drugsproblematiek bij de beleidsdirecties behoefte bestaat. Deze informatie is in de vorm van kengetallen weergegeven. Vervolgens is de plaats van deze kengetallen bepaald binnen de strafrechtsketen en binnen de distributieketen van drugs. De plaats van een kengetal binnen de strafrechtsketen geeft aan of de gewenste gegevens betrekking hebben op handhaving en opsporing, vervolging en berechting of ten uitvoer legging van sancties met betrekking tot drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Er is zowel informatie gewenst over aantallen opiumdelicten als om aantallen delicten gepleegd door drugsverslaafden binnen de onderdelen van de strafrechtsketen. Een deel van de gewenste gegevens heeft overigens niet direct betrekking op strafbare feiten (bijvoorbeeld gegevens over overlast, verkooppunten en reclasseringsgegevens). Ook nationale gegevens over de distributie van verschillende soorten drugs is gewenst. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens over inbeslagnemingen van verschillende soorten drugs.
Van de gewenste informatie is vervolgens onderzocht in hoeverre hiervoor periodiek (kwalitatief) goede gegevens beschikbaar komen. Slechts een deel van de gewenste informatie komt daadwerkelijk periodiek beschikbaar. Het grootste deel van de kengetallen dekt niet geheel de informatiebehoefte, is (nog) van onvoldoende kwaliteit, of er is in het geheel geen informatie beschikbaar. Om gewenste en beschikbare gegevens met elkaar in overeenstemming te brengen zijn vaak aanpassingen van registratiesystemen nodig. De beleidsdirecties van het ministerie van Justitie hebben, mede gezien de vereiste inspanningen, aangegeven aan welke kengetallen prioriteit wordt toegekend. De overige kengetallen zijn gekenmerkt als 'nice to know', maar niet absoluut noodzakelijk ('need to know').
Om de kengetallen te kunnen verkrijgen dienen bepaalde procedures te worden gevolgd. Deze procedures beschrijven 'wie wat uit welk systeem op welke wijze aanlevert'. In een pilot kan worden nagegaan hoe het verzamelen van de informatie verloopt en op welke wijze eventuele problemen bij de daadwerkelijke informatieverzameling kunnen worden verholpen. Op basis van de relatief geringe inspanning die is vereist wordt geadviseerd in de pilot in ieder geval te starten met de verzameling van gegevens over: aantallen coffeeshops; aantallen ontmantelde ATS-productieplaatsen; en aantallen gedetineerden in buitenland voor drugsdelicten dat contact heeft met het Nederlandse consulaat. Tevens wordt op basis van de door de beleidsdirecties gestelde prioriteiten en de gevraagde aanlevering van gegevens in internationaal verband geadviseerd gegevens te verzamelen over: aantallen 'opgerolde' (marihuana-)kwekerijen; omvang in Nederland in beslag genomen drugs; aantallen geverbaliseerde personen Opiumwet; aantallen afgedane feiten Opiumwet; en aantallen gedetineerden die contact hebben met de verslavingsreclassering. Op basis van de ervaringen met de informatieverzameling in de pilot kan worden bepaald op welke wijze het justitiedeel van de NDM in de toekomst definitief gestalte kan krijgen.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.