INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Stok achter de deur
Onderzoek naar het functioneren van de zorg voor verslaafde gedetineerden
uitgave
Stichting INTRAVAL, januari 1999
tekst
prijs
€ 11,35
isbn
90 72337 58 1
omslag
Jeannette Ensing, Groningen
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,35 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Stok achter de deur'
Korte samenvatting
Naar schatting heeft bijna de helft van de gevangenispopulatie problemen met middelengebruik of is gokverslaafd. De verslavingszorg biedt deze gedetineerden tijdens hun detentie hulp bij het hanteren van hun verslaving. De laatste tijd zijn er steeds meer signalen dat de doelstellingen van de verslavingsreclassering onvoldoende kunnen worden gerealiseerd.
Om inzicht te krijgen in de positie en het functioneren van het Penitentiair Reclasserings Aanbod heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL een uitgebreide inventarisatie verricht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het management van de verslavingszorginstellingen.
Om een goed beeld te krijgen zijn vier verslavingsinstellingen bij de inventarisatie betrokken, die in meerdere inrichtingen verslavingsreclassering aanbieden. Deze instellingen zijn het Boumanhuis, De Jellinek, het Gelders Centrum voor Verslavingszorg en Novadic.
Zowel met Penitentiair Reclasseringswerkers als met de directies van verslavingsinstellingen en de penitentiaire inrichtingen zijn gesprekken gevoerd. Daarnaast zijn 91 gedetineerden gevraagd naar hun ervaringen met en meningen over de verslavingsreclassering. Tenslotte zijn groepsgesprekken gevoerd met een aantal Penitentiair Reclasseringswerkers en de directies van de verslavingsinstellingen, om samen een toekomstvisie voor de verslavingsreclassering te ontwikkelen.
Het onderzoek geeft uitgebreid inzicht in het huidige aanbod van de verslavingsreclassering en de knelpunten die zich hierbij voordoen. Bovendien wordt duidelijk welke contacten gedetineerden hebben met de verslavingsreclassering en hoe zij de begeleiding waarderen. Tevens wordt vanuit verschillende invalshoeken het gewenste aanbod van de verslavingsreclassering besproken. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen waarmee de begeleiding aan verslaafde gedetineerden kan worden verbeterd.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.