INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Cannabis in Nederland
Inventarisatie van de verkooppunten
uitgave
Stichting INTRAVAL / SGBO, Den Haag juli 1997
tekst
prijs
€ 10,20
isbn
90-72337-51-4
omslag
Edward Houting bNO.
opmaak
E. de Bie
druk
Repro PPSW
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,20 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Cannabis in Nederland'
Korte samenvatting
In de aanloop naar het verschijnen van de regeringsnota 'Het Nederlandse drugbeleid, continuïteit en verandering' (de Drugnota) is onderzoek gedaan naar het aantal verkooppunten van cannabis. In de nota, die in september 1995 verscheen, werd geschat dat het aantal coffeeshops ongeveer 1100 à 1200 bedroeg en het aantal overige verkooppunten ongeveer 900. De overlast die deze verkooppunten veroorzaakten werd vooral op gemeentelijk niveau ervaren. Reden waarom toen reeds in diverse, vooral grote steden een stringent coffeeshopbeleid werd ontwikkeld om de aantallen verkooppunten terug te dringen. Deze ontwikkeling is door de regering van harte ondersteund: in de Drugnota werd een aantal ondersteunende maatregelen aangekondigd om gemeenten te helpen bij het formuleren en uitvoeren van een wat strikter en meer consequent coffeeshopbeleid.
Nu, twee jaar later, is het tijd om een tussenbalans op te maken en te bezien of de aangekondigde maatregelen daadwerkelijk hebben geleid tot het terugdringen van het aantal coffeeshops en andere verkooppunten. De onderzoeksbureaus INTRAVAL uit Groningen en SGBO, het onderzoeksbureau van de VNG, hebben hun sporen op dit terrein verdiend. In opdracht van de Interbestuurlijke Taskforce Veiligheid en Verslavingszorg hebben zij de afgelopen periode telefonische enquêtes gehouden met meer dan honderd gemeentelijke vertegenwoordigers en tientallen politiefunctionarissen geïnterviewd. Het resultaat van deze inspanningen ligt thans voor u. Belangrijkste conclusie: het aantal coffeeshops in ons land is de afgelopen twee jaar vrij sterk gedaald. Gezien de huidige trend in het beleid ten aanzien van de coffeeshops, zal deze daling de komende jaren waarschijnlijk verder doorzetten. Er zijn echter tekenen dat het aantal overige, dat wil zeggen niet of veel minder goed te controleren en dus onwenselijke, verkooppunten toeneemt.
Terugdringing van het aantal coffeeshops in ons land, bij een in grote lijnen gelijkblijvende vraag naar cannabis, zou deze laatste, zeer ongewenste ontwikkeling kunnen bevorderen. Dit zou eventueel reden kunnen zijn om het aantal coffeeshops niet te verminderen beneden een nader te bepalen punt. Verdere monitoring van de ontwikkelingen lijkt geboden.
De voorzitter van de Interbestuurlijke Taskforce Veiligheid en Verslavingszorg,
dr. J.J.M. van Dijk
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.