INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Drugs binnen de grenzen
Harddrugs en criminaliteit in Nederland: schattingen van de omvang
uitgave
Stichting INTRAVAL, eerste druk maart 1995, tweede druk juli 1995
tekst
prijs
€ 12,50
isbn
90-72337-36-0
omslag
Edward Houting bNO
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Drugs binnen de grenzen'
Korte samenvatting
Over de omvang van de harddrugsproblematiek in Nederland worden vaak uiteenlopende uitspraken gedaan. Het ministerie van Justitie heeft daarom onderzoek- en adviesbureau INTRAVAL een onderzoek laten uitvoeren naar het aantal harddrugsgebruikers en de omvang van de door hen gepleegde criminaliteit. De resultaten van deze studie worden in dit boek gepresenteerd.
Om inzicht te krijgen in het aantal harddrugsgebruikers is gebruik gemaakt van gegevens van politie en drugshulpverlening. Deze cijfers, die op gemeentelijk niveau werden verzameld, zijn geëxtrapoleerd naar landelijk niveau. Dit leidt tot een hogere schatting dan de tot dusverre gehanteerde aantallen. Dit is niet het gevolg van een toename van het aantal gebruikers, maar van een andere inschatting dan die in het verleden gemaakt werd van het bereik van de hulpverlening.
De cijfers van politie en drugshulpverlening kunnen alleen een indicatie geven van de criminaliteit die door harddrugsgebruikers gepleegd wordt. De drugshulpverlening legt hierover niet of nauwelijks iets vast, terwijl de gegevens van de politie alleen betrekking hebben op geregistreerde en opgehelderde delicten. Duidelijk is uit het (beperkte) cijfermaterial af te lezen dat de harddrugsgebruikers zeker niet verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van deze delicten. Bovendien blijkt een belangrijk deel van de gebruikers niet of nauwelijks crimineel te zijn.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.