INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Pijn in het hart
Onderzoek naar aard en omvang van de harddrugsproblematiek in de stad Utrecht
uitgave
Stichting INTRAVAL, januari 1995
tekst
prijs
€ 14,75
isbn
90-72337-31-X
omslag
Studio Van Stralen
opmaak
E. de Bie
druk
De Bie Kleinoffset
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 14,75 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Pijn in het hart'
Korte samenvatting
In de loop van de jaren zijn de redenen voor het gebruik van heroïne veranderd. In het Nederland van de zeventiger jaren was het vooral een manier om te protesteren tegen de burgermaatschappij en hoorde het bij een criminele of deviante levensstijl. In de loop van de tijd wordt het middel steeds meer gebruikt om problemen te verdringen, zoals verwaarlozing, (sexueel) geweld of sociaal isolement. Voor een aantal gebruikers is heroïne een medicijn tegen psychiatrische stoornissen. De sfeer in de harddrugsscene staat vandaag de dag in het teken van pijn, verlies, mislukking en gemiste kansen. Er is een groot scala aan drugs om die pijn te verzachten. Hoewel jongeren tegenwoordig nog maar weinig interesse lijken te hebben in heroïne, speelt ze binnen de harddrugsscene nog steeds een prominente rol.
Tot voor kort was nauwelijks bekend hoe deze trends zich in het Utrechtse hebben ontwikkeld. Om meer te weten te komen over de aard en omvang van de harddrugsproblematiek in de Domstad schakelde de gemeente Utrecht onderzoek- en adviesbureau INTRAVAL in voor een uitgebreid onderzoek, waarvan in dit boek verslag wordt gedaan.
Samenstelling, omvang en spreiding van de Utrechtse populatie harddrugsgebruikers worden nauwgezet in kaart gebracht. Evenals de omvang van de criminaliteit en de belangrijkste plaatsen waar gehandeld en gebruikt wordt. Vervolgens wordt ingegaan op de middelen die gebruikt worden, de achtergronden en de manieren om te gebruiken. Speciale aandacht wordt besteed aan het risicogedrag van de gebruikers in verband met de verspreiding van het HIV-virus. Tot slot wordt vastgesteld in welke mate gebruik wordt gemaakt van de diverse (drugs)hulpverleningsinstellingen. Het oordeel van de gebruikers over het Utrechtse politie- en zorgbeleid komt daarbij ook aan bod.
Om een beeld te krijgen van de besloten harddrugswereld zijn uitgebreide vraaggesprekken gehouden met 101 hardrugsgebruikers. Gebruikers die verslaafd zijn aan heroïne, of er mee experimenteren. De gebruikers zijn zowel binnen als buiten de reguliere drugshulpverlening geworven en vormen een goede dwarsdoorsnede van de totale populatie. Naast kwantitatieve zijn ook kwalitatieve onderzoeksmethoden toegepast. Door gebruik te maken van de netwerkbenadering zijn waardevolle gegevens beschikbaar gekomen over bijna 550 gebruikers, meer dan de helft van de totale Utrechtse harddrugspopulatie. Met behulp van bestanden van de Regiopolitie Utrecht en Centrum Maliebaan is een schatting gemaakt van het totale aantal Utrechtse opiaatgebruikers.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.