INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Zorgen dat het een spel blijft - Deel 1
Evaluatie van het Haagse convenant inzake kansspelautomaten
uitgave
Stichting INTRAVAL, november 1993
tekst
prijs
€ 14,75
isbn
90-72337-28-X
omslag
Studio Van Stralen
opmaak
E. de Bie
druk
De Bie Kleinoffset
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 14,75 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover publicatie 'Zorgen dat het een spel blijft. Deel 1'
Korte samenvatting
Gokken is zo oud als de mensheid. In de loop der tijd heeft het kansspel vele verschijningsvormen gekend. Zo speelde men in de oudheid met bewerkte vuurstenen, dierebotjes en astragali (primitieve dobbelstenen). Meer eigentijdse kansspelen zijn bijvoorbeeld de staatsloterij, de lotto en toto, casinospelen en kansspelautomaten.
Het spelen op kansspelautomaten is een vorm die wijd verspreid is en een lage drempel kent. Vanaf 1986 heeft het aantal automaten een hoge vlucht genomen. Ook de geluiden over problemen die mogelijkerwijs samenhangen met het spelen op kansspelautomaten worden vanaf die tijd steeds sterker. Sinds enige tijd probeert de Gemeente Den Haag grip te krijgen op deze kansspelproblematiek. Vanaf mei 1992 is ze, in samenwerking met de Vereninging Automatenhandel Nederland (VAN) en Koninklijke Horeca Nederland, overgegaan tot het afsluiten van convenanten met automatenexploitatnten en horeca-ondernemers. Hierin zijn enkele beperkende en regulerende maatregelen opgenomen.
In dit boek wordt verslag gedaan van de wijze waarop deze convenanten tot dusverre zijn uitgevoerd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere het nakomen van afspraken, de samenwerking tussen deelnemers, het bereiken van doelstellingen en de knelpunten bij invoering en uitvoering van de convenanten. Naast de evaluatie van de convenanten is ook onderzoek verricht naar spelers op kansspelautomaten, waarvan in deel 2 verslag wordt gedaan.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Korte historische schets
1.2    Probleemstelling
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Onderzoeksopzet
2.1    Onderzoeksopzet
2.2    Onderzoeksverloop
Hoofdstuk 3    Achtergronden
3.1    Geschiedenis Haagse convenant
3.2    De participanten
3.3    Den Haag in vergelijking
3.4    Stand van zaken
Hoofdstuk 4    De overlegpartners
4.1    Opvatting gokverslaving
4.2    Convenant
4.3    Samenwerking
4.4    Knelpunten
4.5    Toekomst
4.6    Overige betrokkenen
4.7    resumé
Hoofdstuk 5    De uitvoerende partners
5.1    De automatenexploitanten
5.1.1    Kennis
5.1.2    Opvattingen
5.1.3    taken
5.1.4    Naleving
5.1.5    Effecten
5.1.6    Knelpunten
5.2    De horeca-ondernemers
5.2.1    Ondertekenaars
5.2.2    Niet-ondertekenaars
5.3    Resumé
Hoofdstuk 6    De praktijk
6.1    Mening spelers
6.2    Observaties
6.2.1    Geconstateerde maatregelen
6.2.2    Maatregelen en effecten
6.2.3    Terugdringen aantal automaten
6.2.4    Geschikte plaatsingslocaties
6.2.5    Alternatieven
6.3    Resumé
7.1    Haagse situatie
7.2    Vraagstelling en onderzoeksopzet
7.3    Bevindingen en conclusies
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Verklarende woordenlijst
Bijlage 2    Haags convenant
Bijlage 3    Overzicht kansspelen
Bijlage 4    Informatiemateriaal
Bijlage 5    Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.