INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Zorgen dat het een spel blijft - Deel 2
Beschrijving van de spelers op kansspelautomaten in Den Haag
uitgave
Stichting INTRAVAL, november 1993
tekst
prijs
€ 14,75
isbn
90-72337-28-X
omslag
Studio Van Stralen
opmaak
E. de Bie
druk
De Bie Kleinoffset
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 14,75 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover publicatie 'Zorgen dat het een spel blijft. Deel 2'
Korte samenvatting
In Nederland wordt van oudsher gegokt, bijvoorbeeld met dobbelstenen en kaartspelen. Een oude bekende is de Staatsloterij, die reeds in 1726 is ingesteld. Vandaag de dag wordt onder meer gewed op de paardenkoersen, meegespeeld in de lotto en de toto en op bingo-avonden. De mogelijkheden om te gokken zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen door de komst van kansspelautomaten in amusementshallen, casino's en horeca-gelegenheden.
De laatste tijd zijn er steeds meer signalen dat problemen met en door gokken lijken toe te nemen. In verschillende gemeenten worden maatregelen genomen die er op gericht zijn het gokken te reguleren en het aantal problematische gokkers te verminderen. Naast het creëren van voorzieningen in de hulpverlening probeert men tevens het aantal speelautomaten terug te dringen. In Den Haag worden hiertoe sinds enige tijd convenanten afgesloten tussen gemeente, horeca-ondernemers en automatenexploitanten.
Naast evaluatie van de convenanten, waarvan in deel 1 verslag wordt gedaan, is tevens onderzoek verricht onder spelers op kansspelautomaten in Den Haag. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de achtergrondkenmerken van de spelers, de speelcarrière, de speellokaties, eventuele speelschulden en contacten met politie, justitie en hulpverlening. Verder worden profielen van spelers op kansspelautomaten geschetst, waarbij de verschillen tussen problematisch en niet-problematisch speelgedrag centraal staan. Tot slot worden aanknopingspunten gegeven voor preventie- en interventie-mogelijkheden.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Kort historisch overzicht
1.2    Overzicht literatuur
1.3    Probleemstelling
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Methodologie
2.1    Steekproef
2.2    Meetinstrumenten
2.3    Veldwerk
2.4    Aanvulling problematische spelers
2.5    Analysetechnieken
Hoofdstuk 3    Kenmerken spelers
3.1    Achtergrondkenmerken
3.2    Speelcarrière
3.3    Speellocaties
3.4    Inkomen, speelschulden en politiecontacten
3.5    Hulpverlening
Hoofdstuk 4    Spelen en problemen
4.1    Achtergrondkenmerken
4.2    Speelcarrière
4.3    Speellocaties
4.4    Inkomen, speelschulden en politiecontacten
4.5    Hulpverlening
Hoofdstuk 5    Typologie
5.1    Spelers zonder speelproblemen
5.1.1    Type A - Spelen als recreatie
5.2    Spelers met speelproblemen
5.2.1    Type B - Spelen om te winnen
5.2.2    Type C - Spelen als groepsnorm
5.2.3    Type D - Spelen als vlucht
6.1    Vraagstelling en onderzoeksopzet
6.2    Kenmerken spelers
6.3    Typologie
6.3.1    Spelers zonder speelproblemen
6.3.2    Spelers met speelproblemen
6.4    Preventie en interventie
Literatuur
Appendix - Persoonlijke netwerk analyses
Bijlage 1    Verklarende woordenlijst
Bijlage 2    Signaleringstest gokken
Bijlage 3    Werving problematische spelers
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.