INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
In Grote Lijnen
Een onderzoek naar aard en omvang van cocaïnegebruik in Rotterdam
uitgave
Stichting INTRAVAL, 1e druk september 1992
tekst
prijs
€ 19,30
isbn
90 72337 22 0
omslag
Studio Van Stralen
opmaak
E. de Bie
druk
De Bie Kleinoffset
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 19,30 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'In Grote Lijnen'
Korte samenvatting
De laatste jaren zijn er steeds meer signalen dat het cocaïnegebruik toeneemt. Dit was voor de steden Rotterdam, Barcelona en Turijn aanleiding opdracht te geven tot een uitgebreide studie naar dit fenomeen. De onderzoeksactiviteiten in de drie steden vonden tegelijkertijd plaats, gebaseerd op het voorstel van Intraval.
Het onderzoek, deels gesubsidieerd door de EG, is in Rotterdam uitgevoerd door Intraval, bureau voor onderzoek en advies. Bert Bieleman fungeerde als projectleider en was uit dien hoofde verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de rapportage. Edgar de Bie verzorgde als onderzoeker een groot deel van de analyse en rapportage, met name de typologieconstructie. Verder voerde hij het veldwerk uit, tezamen met Otto Doosje, Ageeth Ettema, Lucas Kroes en Jan Vis. Marinus Spreen zorgde voor de opzet, analyse en rapportage van de netwerkanalyse. Cilia ten Den analyseerde en rapporteerde over de kenmerken van gebruikers. Professor Tom Snijders (RUG), professor Charles Kaplan (RUL) en Hennie Brandsma (OCTO) waren als wetenschappelijk adviseurs bij het onderzoek betrokken. Zo ontwikkelde Tom Snijders nieuwe schatters voor het bepalen van de omvang en adviseerde hij bij het toepassen van enkele kwantitatieve analyses. Charles Kaplan en Hennie Brandsma hielden de grote lijnen van het onderzoek in de gaten. Tijdens de analyse en rapportage hebben wij verder grote steun gehad van Jolt Bosma, Paula Koedijk, Eddy Leuw en Koert Swierstra. Zij hebben diverse eerdere versies gelezen en van hun deskundig commentaar voorzien.
Een groot aantal personen en instellingen was bij het onderzoek betrokken. Zo werden wij bij het veldwerk geholpen door Bas Berkhout, Adèle Hoekstra (CAD- Reclassering) en Andras Simon (Jongerenwerk Zuidplein). Verder willen wij vanaf deze plaats de leden van de begeleidingscommissie, medewerkers van de Bulldog, diverse (drugs)hulpverleningsinstellingen en de gemeentepolitie bedanken voor hun bijdrage aan het onderzoek. Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats, gaat onze dank uit naar de cocaïnegebruikers die in vaak langdurige gesprekken openhartig vertelden over hun ervaringen. Zonder hun enhousiaste medewerking was dit onderzoek niet mogelijk geweest.
Namens Intraval,
B. Bieleman
E. de Bie
Groningen-Rotterdam, September 1992
Inhoudsopgave
1.1    Vraag en aanbod
1.2    Probleemstelling
1.3    Indeling rapport
2.1    Methodologische verantwoording
2.2    Sneeuwbalsteekproeven
2.3    Netwerkanalyse
2.4    Opzet onderzoek
2.5    Onderzoeksverloop
         Noten
3.1    Gelegenheidsstructuur
3.2    Achtergrondskenmerken
3.3    Gebruikswijzen
3.4    Frequentie en hoeveelheid
3.5    Effecten
3.6    Verslavingsconcept
3.7    Cocaïne, alcohol en andere drugs
3.8    Verbanden met deviant en crimineel gedrag
3.9    Cocaïne en sex
3.10   Cocaïne en XTC
3.11   Kwaliteit van cocaïne
         Noten
4.1    Drugscarrière
4.2    Patroon
4.3    Locatie
4.4    Wijze, frequentie en hoeveelheid
4.5    Inkomen, criminaliteit en cocaïnehandel
4.6    Problemen en hulpverleningscontacten
4.7    Samenhang tussen enkele belangrijke variabelen
         Noten
5.1    Analyse en constructie
5.2    Het Bourgondische type
5.3    Het ervarings-type
5.4    Het situationele type
5.5    Het distinctieve type
5.6    Het hedonistische type
5.7    Het routineuze type
5.8    Het polydrugs-type
5.9    De cocaïnisten
5.10   Resumé
         Noten
6.1    Analyse persoonlijke netwerken
6.2    Omvangsschattingen
         Noten
7.1    Conclusies en aanbevelingen
7.2    Methodologische aspecten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.